Registrácie do kurzov 22/23 spustené! Registrácie do letných Gymnathlon Kempov »
Registrácie do kurzov 22/23 spustené!
Registrácie do letných Gymnathlon Kempov »
×

Informácie ku spracovaniu osobných údajov


Správcom osobných údajov je Gymnathlon Slovensko, so sídlom Račianska 24D, 831 02 Bratislava, IČO: 54405181, email: info@gymnathlon.sk. Osobné údaje sú spracovávané za účelom vedenia zoznamu členov tohto združenia a na účel nevyhnutnéj komunikácie s účastníkom športového programu GYMNATHLON a jeho zákonnými zástupcami a pre dokumentáciu činnosti občianskeho združenia vrátane robení fotografií alebo zvukových alebo obrazových záznamov (videí) zo športového programu, a to po dobu členstva a účasti na programe GYMNATHLON. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek žiadať od správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ich opravu alebo výmazanie v prípade ukončenia členstva, poprípade na obmedzenie spracovania a ďalej právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov za podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dotknutá osoba má právo odvolať svoj súhlas, ak je spracovanie založené na jeho súhlase. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Vedenie zoznamu členov občianskeho združenia upravuje Občiansky zákonník a v súlade s ním stanovy občianskeho združenia.