Skip to main content

Informácia o spracúvaní osobných údajov

v zmysle článku 12, 13 a 14 GDPR (ďalej len “Informácia”)

Informácia opisuje akým spôsobom prevádzkovateľ Gymnathlon Slovensko so sídlom Račianska 24D, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 5440518 (ďalej len ako “prevádzkovateľ”) spracúva osobné údaje. Ak vám je z tejto Informácie niečo nejasné alebo nezrozumiteľné, radi vám ktorýkoľvek pojem alebo časť vysvetlíme. Osobné údaje spracúvame v súlade s požiadavkami GDPR, Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1. Základné pojmy

 • Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa a pod.
 • GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Dotknutá osoba – fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. 
 • Spracúvanie osobných údajov – činnosť alebo spracovateľské operácie, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.
 • Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
 • Účel spracúvania osobných údajov – vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť. 
 • Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak neprevažuje nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby.
 • Príjemca – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú.

2. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ osobných údajov je: 

 • Prevádzkovateľ: Gymnathlon Slovensko, združenie
 • Sídlo: Račianska 24D, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • E-mail: info@gymnathlon.sk
 • Telefónne číslo: +421 911 863 996

3. ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA (copy 1)

Účel a právný základ

 • Účtovníctvo: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonnej povinnosti
 • Personalistika a mzdy: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonnej povinnosti
 • Evidencia členov združenia: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas
 • Evidencia dobrovoľníkov: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy
 • Informovanie rodičov a detí: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas
 • Marketing: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas
 • Povinnosti podľa GDPR: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonnej povinnosti
 • čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonnej povinnosti: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem
 • Komunikácia (korešpondencia): čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – predzmluvné opatrenia, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR –  oprávnený záujem
 • Profil na sociálnej sieti Facebook: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas
 • Profil na sociálnej sieti Instagram: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas
 • Webová stránka: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas
 • YouTube: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas

4. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA

Oprávnený záujem a charakteristika

 • Dodávateľské/Odberateľské zmluvy: oprávnený záujem prevádzkovateľa ako aj tretích strán - dodávateľov/odberateľov na plnení zmlúv
 • Komunikácia (korešpondencia): oprávnený záujem prevádzkovateľa spracúvať údaje osôb, ktoré prejavili záujem o vzájomnú komunikáciu alebo prejavili záujem o poskytnutie služby

5. PRÍJEMCOVIA

Príjemca je každá osoba, ktorej prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva sa v závislosti od jednotlivých účelov spracúvania sprístupňujú nasledovným príjemcom:

 • sprostredkovatelia (poskytovateľ webhostingu, účtovná spoločnosť, Gymanthlon s.r.o.);
 • štatutárny orgán;
 • štátne orgány (daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad na ochranu osobných údajov, súdy, orgány činné v trestnom konaní, priestupkové orgány, a pod.);
 • zdravotné poisťovne, exekútor, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti;
 • príjemcom môže byť aj iný oprávnený subjekt. 

6. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY A MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Prevádzkovateľ v zásade nevykonáva prenos osobných údajov do krajiny mimo územia EÚ (EHS).

7. DOBA UCHOVÁVANIA

Osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu uchovávame najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Doby uchovávania/lehoty na vymazanie alebo kritéria na ich určenie sú zdokumentované v záznamoch o spracovateľských činnostiach, ktoré Vám poskytneme na základe Vašej žiadosti.

8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknuté osoby majú tieto práva:

 • Informácie o spracúvaní osobných údajov
  1. Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 • Právo na prístup k osobným údajom
  1. Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov.

 • Právo na opravu
  1. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov. S ohľadom na účel spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

 • Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)
  1. V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní osobné údaje dotknutej osoby vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože ako prevádzkovateľ môžeme byť viazaní zákonnou povinnosťou alebo môžeme osobné údaje spracúvať na základe oprávneného záujmu. Ak náš oprávnený záujem (alebo oprávnený záujem tretej strany) prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, sme oprávnení osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.

 • Právo na obmedzenie spracúvania
  1. Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií: 
   • dotknutá osoba poprela presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
   • spracovanie osobných údajov je protiprávne, ale dotknutá osoba odmieta výmaz týchto údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich použitia;
   • prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
   • dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby.
 • Právo na prenosnosť údajov
  1. Ak dotknutá osoba požiada, aby sme jej osobné údaje preniesli inému prevádzkovateľovi, odovzdávame osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, určenému subjektu.

 • Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
  1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu. Dotknutá osoba môže kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov u prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 

 • Spracúvanie založené na súhlase (právo odvolať súhlas)
  1. V prípade, ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 1 písm. a) GDPR, dotknuté osoby majú právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takéto odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

 • Právo podať návrh, podnet, sťažnosť dozornému orgánu
  1. Dotknuté osoby sa môžu kedykoľvek obrátiť s návrhom, podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421/2/3231 3220, webová stránka: https://dataprotection.gov.sk/sk/.

  2. Lehota na odpoveď
   • Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu budeme dotknutú osobu informovať.

  3. Kontaktný bod
   • Jednotlivé práva môžu dotknuté osoby uplatniť u prevádzkovateľa, a to e-mailom na adresu: info@gymnathlon.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu: Račianska 24D, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika.

    Všetky oznámenia a vyjadrenia k uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

9. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, a teda poskytovanie údajov nám ako prevádzkovateľovi, keďže sme súkromnoprávny subjekt, nie je zákonnou požiadavkou. V prípade, ak máte záujem s nami uzatvoriť zmluvu, poskytnutie osobných údajov môže byť nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade je poskytovanie zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, poskytuje ich dobrovoľne. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov nemá na dotknutú osobu negatívne následky. 

10. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ nepoužíva tzv. automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

11. SPRACÚVANIE NA ĎALŠÍ ÚČEL

Pri spracúvaní rešpektujeme zásadu obmedzenia účelu spracúvania, t. z., že údaje spracúvame len na základe konkrétne určeného, výslovne uvedeného a legitímneho účelu s výnimkou prípadu, ak pôjde o spracúvanie na zlučiteľný účel. Spracúvanie na iný účel je možné tiež založiť na súhlase dotknutej osoby, práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky. Na zistenie toho, či iný účel je zlučiteľný s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, pred začatím spracúvania vykonáme tzv. test zlučiteľnosti, v rámci ktorého zohľadníme: 

 • akékoľvek prepojenie medzi účelmi, na ktoré sa osobné údaje získali, a účelmi zamýšľaného ďalšieho spracúvania;
 • okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä týkajúce sa vzťahu medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľom;
 • povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa článku 9 GDPR alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10 GDPR;
 • možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania pre dotknuté osoby;
 • existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

12. PREHĽAD VYBRANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Charta základných práv Európskej únie (článok 8);
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z  12. júla 2002 , týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (konsolidované znenie);
 • Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov;
 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.);
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Vyhláška č. 158/2018 Z. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov.

13. POUŽÍVANIE COOKIES

Prevádzkovateľ na webovej stránke www.gymnathlon.sk používa nasledovné typy súborov cookies:

Nevyhnutné cookies

 1. VISITOR_PRIVACY_METADATA 
  More info
  • .youtube.com
  • Tretia strana
  • 6 mesiacov
  • Tento súbor cookie sa používa na uchovanie používateľovho súhlasu a nastavení súkromia pre jeho interakciu so stránkou. Zaznamenáva údaje o súhlase návštevníka týkajúce sa rôznych zásad ochrany súkromia a nastavení, čím sa zabezpečuje, že jeho preferencie budú dodržané aj v budúcich reláciách.
 2. PHPSESSID 
  More info
  • www.gymnathlon.sk
  • Prvá strana
  • dočasne
  • Súbor cookie vygenerovaný aplikáciami založenými na jazyku PHP. Ide o identifikátor všeobecného účelu, ktorý sa používa na udržiavanie premenných relácie používateľa. Zvyčajne ide o náhodne generované číslo, ako sa používa, môže byť špecifické pre danú stránku, ale dobrým príkladom je udržiavanie prihláseného stavu používateľa medzi stránkami

Výkonnostné cookies

 1. _gid 
  More info
  • .gymnathlon.sk
  • Prvá strana
  • 1 deň
  • Tento súbor cookie je nastavený službou Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú stránku.
 2. _gat_UA-157078114-1 
  More info
  • .gymnathlon.sk
  • Prvá strana
  • 53 sekúnd
  • Toto je súbor cookie typu vzor, nastavený službou Google Analytics, pričom prvok vzoru v názve obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webovej stránky, ktorá sa k nemu vzťahuje. Je to variácia súboru cookie _gat, ktorý sa používa na obmedzenie množstva údajov zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s veľkým objemom návštevnosti.
 3. _ga 
  More info
  • .gymnathlon.sk
  • Prvá strana
  • 1 rok 1 mesiac
  • Tento názov súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics, čo je významná aktualizácia bežne používanej služby Google Analytics. Tento súbor cookie sa používa na rozlišovanie jedinečných používateľov priradením náhodne generovaného čísla ako identifikátoru klienta. Je zahrnutý v každej požiadavke na stránku na webovej lokalite a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické správy webových lokalít.
 4. _clck 
  More info
  • .gymnathlon.sk
  • Prvá strana
  • 1 rok
  • Tento súbor cookie sa používa na sledovanie interakcií a zapojenia používateľov na webovej stránke s cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť a funkčnosť webovej stránky.
 5. _clsk 
  More info
  • .gymnathlon.sk
  • Prvá strana
  • 1 deň
  • Tento súbor cookie je spojený so softvérom na analýzu Microsoft Clarity. Slúži na ukladanie informácií o relácii používateľa a na zlúčenie viacerých zobrazení stránok do jedinej relácie používateľa na účely analýzy.
 6. _ga_T13G4DK55S 
  More info
  • .gymnathlon.sk
  • Prvá strana
  • 1 rok 1 mesiac
  • Tento súbor cookie je používaný službou Google Analytics na uchovávanie stavu relácie.

Zacieľovacie cookies 

 1. _gcl_au 
  More info
  • .gymnathlon.sk
  • Prvá strana
  • 3 mesiace
  • Používané Google AdSense pre experimentovanie s efektivitou reklám na rôznych webových stránkach pomocou ich služieb.
 2. MUID 
  More info
  • .bing.com
  • Tretia strana
  • 1 rok
  • Tento súbor cookie je široko používaný spoločnosťou Microsoft ako jedinečný identifikátor používateľa. Môže byť nastavený pomocou vložených skriptov Microsoftu. Vo veľkej miere sa verí, že sa synchronizuje cez mnoho rôznych domén Microsoftu, čo umožňuje sledovanie používateľa.
 3. MR 
  More info
  • .c.bing.com
  • Tretia strana
  • 7 dní
  • Tento súbor cookie je prvou stranou Microsoft MSN, ktorý používame na meranie používania webovej stránky pre internú analytiku.
 4. YSC 
  More info
  • .youtube.com
  • Tretia strana
  • dočasne
  • Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou YouTube na sledovanie zobrazení vložených videí.
 5. _fbp 
  More info
  • .gymnathlon.sk
  • Prvá strana
  • 3 mesiace
  • Tento súbor cookie je používaný spoločnosťou Meta na poskytovanie sady reklamných produktov, ako napríklad aukcie v reálnom čase od reklamných partnerov.
 6. SRM_B 
  More info
  • .c.bing.com
  • Tretia strana
  • 1 rok
  • Tento súbor cookie je cookie Microsoft MSN a zabezpečuje správne fungovanie tejto webovej stránky.
 7. MUID 
  More info
  • .clarity.ms
  • Tretia strana
  • 1 rok
  • Tento súbor cookie je široko používaný spoločnosťou Microsoft ako jedinečný identifikátor používateľa. Môže byť nastavený pomocou vložených skriptov spoločnosti Microsoft. Je široko uznávaný za synchronizáciu medzi mnohými rôznymi doménami Microsoftu, čo umožňuje sledovanie používateľov.
 8. ANONCHK 
  More info
  • .c.clarity.ms
  • Tretia strana
  • 10 minut
  • Tento súbor cookie obsahuje informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku a akú reklamu koncový používateľ mohol vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.
 9. VISITOR_INFO1_LIVE 
  More info
  • .youtube.com
  • Tretia strana
  • 6 měsiacov
  • Tento súbor cookie je nastavený YouTube na sledovanie používateľských preferencií pre videá YouTube vložené na stránky; môže tiež určiť, či návštevník webovej stránky používa novú alebo starú verziu rozhrania YouTube.
 10. CLID 
  More info
  • www.clarity.ms
  • Tretia strana
  • 1 rok
  • Tento súbor cookie je zvyčajne nastavený spoločnosťou Dstillery na umožnenie zdieľania mediálneho obsahu na sociálnych médiách. Môže tiež zhromažďovať informácie o návštevníkoch webových stránok, keď používajú sociálne médiá na zdieľanie obsahu webovej stránky zo stránky, ktorú navštívili.
 11. SM 
  More info
  • .c.clarity.ms
  • Tretia strana
  • Dočasne
  • Tento súbor cookie je cookie od spoločnosti Microsoft MSN, ktorý používame na meranie používania webovej stránky na interné analytické účely.
 12. MR 
  More info
  • .c.clarity.ms
  • Tretia strana
  • 7 dní
  • Tento súbor cookie je cookie od spoločnosti Microsoft MSN, ktorý používame na meranie používania webovej stránky na interné analytické účely.
 13. test_cookie 
  More info
  • .doubleclick.net
  • Tretia strana
  • 15 minút
  • Tento súbor cookie je nastavený spoločnosťou DoubleClick (ktorá patrí spoločnosti Google) na zistenie, či prehliadač návštevníka webovej stránky podporuje súbory cookie.

14. ZMENY PRAVIDIEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Znenie týchto pravidiel spracúvania osobných údajov sme oprávnení zmeniť, najmä v prípade potreby zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spracúvania osobných údajov, ktoré by boli spôsobilé ovplyvniť práva dotknutých osôb, vhodným spôsobom ich na to s dostatočným predstihom upozorníme.

Tento dokument je pravidelne aktualizovaný. 

Posledná aktualizácia: 15.05.2024.