Skip to main content

Podmienky športového programu Gymnathlon

I. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí služby, proces objednania našich služieb, ako aj poskytnutia služby a z kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj nášho tovaru. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb a / alebo kúpnej zmluvy medzi Obchodníkom a Spotrebiteľom. V prípade, že zmluvné strany uzavrú zmluvu, v ktorej si dojednajú ustanovenia odchýlne od týchto VOP, majú takéto ustanovenia prednosť pred VOP a VOP sa na daný zmluvný vzťah budú uplatňovať iba v rozsahu, ktorý nie je v zmluve o poskytovaní služieb a / alebo kúpnej zmluve upravený odchýlne.

II. Definícia pojmov

1. Obchodník

 • Gymnathlon Slovensko
 • Právna forma: občianske združenie)
 • Sídlo: Račianska 13799/24D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
 • Registrácia: Register mimovládnych neziskových organizácií, registračné číslo: VVS/1-900/90-63472
 • Konajúca prostredníctvom: Pavol Gregora, predseda / Michal Bojnanský, podpredseda
 • IČO: 54 405 181
 • DIČ: 2121712769
 • IČ DPH: SK2121712769
 • Bankovné spojenie: SK62 0900 0000 0051 8903 7749
 • E-mail: info@gymnathlon.sk
 • Webové sídlo: www.gymnathlon.sk
 • Korešpondenčná adresa: Račianska 24D, 831 02, Bratislava

(ďalej ako „Gymnathlon Slovensko“)

2. Spotrebiteľ

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom E-shopu umiestneného na doméne www.gymnathlon.sk, a ktorej tento Tovar neslúži na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania a / alebo fyzická osoba, ktorá využíva Služby Gymnathlon Slovensko vymedzené na webovom sídle Gymnathlon Slovensko https://www.gymnathlon.sk/kurzy/vyber.

3. Služby

Službami sú všetky služby Gymnathlon Slovensko uvádzané na webovom sídle  Gymnathlon Slovensko www.gymnathlon.sk (ďalej aj ako „Služba“).

4. E-shop

Internetový obchod Gymnathlon Slovensko umiestnený na doméne www.gymnathlon.sk

5. Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu.

6. Objednávka

Úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Objednávateľa nakúpiť Tovar v E-shope, resp. uzavrieť zmluvu na diaľku a / alebo úkon Objednávateľa v súvislosti s objednaním Služby, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa objednať si Službu.

7. Cena

Celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar a / alebo Služby, ktoré si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke vrátane Dopravného. Ceny uvedené v E-shope sú platné v čase objednania tovaru. Ceny  tovaru uvedené v E-shope sú konečné.

8.Dopravné

Cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom.

9. VOP

Tieto všeobecné obchodné podmienky.

 

III. Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú najmä:

 • proces nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu,
 • proces objednania Služby, 
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Gymnathlon Slovensko a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Gymnathlon Slovensko a / alebo zo zmluvy o poskytnutí Služieb uvedených na webovom sídle Gymnathlon Slovensko,
 • odstúpenie od zmluvy.

IV. Popis Tovarov a Služieb

 • Gymnathlon Slovensko predáva Tovary: (i) fľaše na vodu, (ii) športové tričká, (iii) plyšové hračky.
 • Gymnathlon Slovensko poskytuje nasledovné služby: (i) športový program pre deti vo veku od 2,5 do 12 rokov, (ii) denné letné tábory pre deti od 4 do 8 rokov, (iii) SportAnalytik – testovanie športových predpokladov pre deti od 5 do 16 rokov.

V. Objednávka a uzavretie zmluvy

 • Spotrebiteľ zadáva objednávku online prostredníctvom webovej stránky www.gymnathlon.sk. Objednávka Tovaru sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. 
 • Objednávka Tovaru obsahuje vymedzenie Tovaru, množstvo Tovaru, meno a priezvisko objednávateľa, dodaciu adresu (ulica, popisné číslo, mesto, PSČ), kontaktný e-mail, telefón fakturačné údaje, zvolenie spôsobu doručenia a spôsobu platby, ako aj kontaktné údaje. Objednávka Tovaru je odoslaná označením „Zaregistrovať sa a zaplatiť“.
 • K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza záväzným akceptovaním návrhu Spotrebiteľa na uzatvorenie kúpnej zmluvy vo forme Spotrebiteľom vyplneného online formulára (objednávky) zo strany Gymnathlon Slovensko.
 • Záväzné akceptovanie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy uskutoční Gymnathlon Slovensko najneskôr do troch pracovných dní po odoslaní objednávky Tovaru. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty po overení dostupnosti Tovaru, platných cien a termínu dodania požadovaného Spotrebiteľom označené ako „potvrdenie objednávky“. V prípade zistenia vyššej ceny si musí Gymnathlon Slovensko vyžiadať od Spotrebiteľa súhlas so zmenou ceny pred potvrdením Objednávky. Až udelením súhlasu Spotrebiteľa so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany Gymnathlon Slovensko bude zmluvný vzťah uzavretý. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí Objednávky, ktoré Objednávateľ dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho Objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie Objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia Spotrebiteľa o doručení jeho Objednávky.
 • Službu je možné objednať prostredníctvom online formulára www.gymnathlon.sk/kurzy/vyber. Objednávateľ v online formulári vyplní miesto uskutočnenia kurzu a vyberie konkrétny kurz z ponuky pre dané miesto. Po prijatí úhrady vystaví Gymnathlon Slovensko faktúru (daňový doklad) a odošle ju Spotrebiteľovi na e-mailovú adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol v Objednávke. Zmluva o poskytnutí Služby je uzavretá až pripísaním úhrady ceny za Službu na účet Gymnathlon Slovensko.
 • Pred odoslaním Objednávky je Spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s týmito VOP a toto oboznámenie sa potvrdiť zakliknutím „Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami“.
 • V procese zadávania Objednávky môže Spotrebiteľ opraviť chyby pri zadávaní Objednávky do jej odoslania. V prípade zistenia chyby po odoslaní Objednávky môže Spotrebiteľ za účelom opravy chyby kontaktovať Gymnathlon Slovensko na e-mailovej adrese info@gymnathlon.sk Objednávky sa zadávajú a všetky zmluvy sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

VI. Platobné podmienky

 • Celková cena za Tovary a / alebo poskytnutie Služby je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách. Gymnathlon Slovensko nie je platca dane z pridanej hodnoty, preto k cene nie je účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty. Všetky ceny uvádzané na webovej stránke www.gymnathlon.sk sú uvádzané bez DPH. V prípade, že sa Gymnathlon Slovensko stane platcom DPH, vyhradzuje si upraviť ceny tak, že k cene bude účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty.
 • Všetky ceny Tovarov a Služieb uvedené na webovej stránke Gymnathlon Slovensko sú konečné. Prípadné náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci Objednávky. 
 • Spotrebiteľ zaplatí Gymnathlon Slovensko kúpnu cenu Tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet Gymnathlon Slovensko alebo online platbou platobnou kartou.
 • Spotrebiteľ zaplatí Gymnathlon Slovensko cenu za Služby dohodnutú v zmluve o poskytnutí Služby.
 • Za úhradu kúpnej ceny a / alebo  ceny za poskytnutie Služby si Gymnathlon Slovensko neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Gymnathlon Slovensko upozorňuje Spotrebiteľa, že niektoré subjekty, prostredníctvom ktorých je platba ceny realizovaná, si môžu účtovať poplatok za úhradu (napr. banka pri vklade na účet a podobne).
 • Vrátenie prijatej úhrady kúpnej ceny a/ alebo ceny za Služby je možné iba zo zákonných dôvodov.

VII. Dodanie Tovaru

 • Tovar je možné doručiť iba v rámci územia Slovenskej republiky.
 • Objednávky vybavuje Gymnathlon Slovensko v najkratšom možnom čase, najneskôr do 30 dní od dátumu potvrdenia objednávky. Ak Gymnathlon Slovensko nesplnil svoj záväzok dodať Tovar v dohodnutej lehote, Spotrebiteľ ho vyzve, aby dodal Tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Gymnathlon Slovensko nedodá Tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 • V prípade, ak Spotrebiteľ bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy objednaný Tovar neprevezme do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, vzniká Gymnathlon Slovensko nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa, keď bol Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, je Gymnathlon Slovensko oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať Tovar tretej osobe.
 • Pri prevzatí Tovaru od dopravcu je Spotrebiteľ povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Gymnathlon Slovensko.
 • Spotrebiteľ je povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar zaňho prevzala iná osoba. Ak bude potrebné dodávku Tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Spotrebiteľa na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Spotrebiteľ, a to najmä opakované dodanie Tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné.
 • V každej zásielke je priložená faktúra (daňový doklad).
 • Tovar zostáva majetkom Gymnathlon Slovensko až do úplného zaplatenia kúpnej ceny Spotrebiteľom. Tovar je dodaný Spotrebiteľovi jeho prevzatím pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu prepravnou spoločnosťou. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa v momente, keď prevezme Tovar alebo v momente, keď mu Gymnathlon Slovensko umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

VIII. Poskytnutie Služby

 • Pred uplynutím 14-teho kalendárneho dňa od akceptácie objednávky Služby začne Gymnathlon Slovensko s poskytovaním Služby iba v prípade, že Spotrebiteľ výslovne súhlasí s tým, že Služba bude poskytnutá pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby. V zmysle uvedeného Spotrebiteľ vyhlasuje, že Gymnathlon Slovensko prijatím týchto VOP udeľuje výslovný súhlas na poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu. Spotrebiteľ zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, týmto súhlasom stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Služby.

IX. Odstúpenie od zmluvy

 • Gymnathlon Slovensko je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Gymnathlon Slovensko vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar v lehote určenej týmito VOP. Gymnathlon Slovensko je povinný o tejto skutočnosti ihneď informovať Spotrebiteľa a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu / zálohu za Tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa dohodnúť sa s Gymnathlon Slovensko na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Gymnathlon Slovensko je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak Spotrebiteľ neprevzal Tovar do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol Spotrebiteľ povinný tento Tovar prevziať.
 • Gymnathlon Slovensko je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí Služby z dôvodu nedostupnosti priestorov, nedostupnosti odborníkov, prostredníctvom ktorých zabezpečuje poskytnutie Služby, nenaplnenia minimálnej kapacity, hrozby vzniku škody na pracovných prostriedkoch Gymnathlon Slovensko, v prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany Spotrebiteľa. Gymnathlon Slovensko je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Spotrebiteľa vrátiť mu už zaplatenú cenu za poskytnutie Služby /  preddavok za Službu dohodnutú v zmluve o poskytnutí Služby v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený používateľom Služby.
 • Spotrebiteľ má výlučne v prípade uzavretia kúpnej zmluvy na diaľku (online, telefonicky a pod.) právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených v právnych predpisom na ochranu spotrebiteľa, a to do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty Tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé, pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať Tovar používať a následne ho vrátiť Gymnathlon Slovensko. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom v okamihu, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:
  • Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
  • dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
  • Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru
 • Spotrebiteľ môže u Gymnathlon Slovensko uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu Račianska 13799/24D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto alebo e-mailom na info@gymnathlon.sk. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť na tomto mieste: tu.
 • Spotrebiteľ je s odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť Gymnathlon Slovensko Tovar spolu s príslušenstvom na adresu: Račianska 13799/24D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto. Tovar smie byť použitý iba v takom rozsahu, v akom môže Spotrebiteľ vyskúšať Tovar v kamennom obchode a Tovar nesmie byť poškodený.
 • Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 • Po odstúpení od zmluvy Gymnathlon Slovensko vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré Spotrebiteľ preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru. Gymnathlon Slovensko však nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Gymnathlon Slovensko. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Gymnathlon Slovensko. Platby budú Spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude Gymnathlon Slovensko doručené oznámenie Spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa Spotrebiteľ nedohodne s Gymnathlon Slovensko na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 • Gymnathlon Slovensko nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby podľa týchto VOP predtým, ako mu je Tovar od Spotrebiteľa doručený alebo kým doručenie Spotrebiteľ nepreukáže. Platba za zakúpený Tovar bude teda Gymnathlon Slovensko uhradená až po doručení vráteného Tovaru naspäť alebo po predložení dokladu preukazujúceho vrátenie Tovaru.
 • V prípade, že Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí Gymnathlon Slovensko Tovar, ktorý je použitý alebo poškodený, prípadne je hodnota Tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s ním, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru, má Gymnathlon Slovensko voči Spotrebiteľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy Tovaru a uvedenia Tovaru do pôvodného stavu.
 • Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať naspäť alebo odovzdať Gymnathlon Slovensko Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie.
 • Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie Tovaru Gymnathlon Slovensko. Predpokladaný odhad týchto nákladov je v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti, odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie Tovaru a od cien, za ktoré Spotrebiteľ vybraný prepravca poskytuje svoje služby.
 • Spotrebiteľ môže aj bez uvedenia dôvodu výlučne v prípadoch uzatvorenia zmluvy na diaľku (online, telefonicky a pod.) odstúpiť od zmluvy o poskytnutí Služby do 14-tich dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí Služby. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa v zmysle čl. VIII bod. 1 týchto VOP a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby,
  • predaj Tovaru alebo poskytnutie Služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,
  • predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,
  • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytnutie ubytovacích Služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava Tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Gymnathlon Slovensko si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin Tovar dodať v požadovanej lehote, alebo sa zmenila cena zo strany dodávateľa (výrobcu) Tovaru. Ak Spotrebiteľ zaplatil preddavok, bude mu tento uhradený naspäť do 14 pracovných dní. V prípade zrušenia objednávky kontaktujte Gymnathlon Slovensko: e-mail: info@gymnathlon,sk, tel: 0911 863 996.
 • Nad rámec vyššie uvedených možností odstúpenia od zmluvy umožňuje Gymnathlon Slovensko Objednávateľovi storno v prípade, že Službou je kurz zabezpečovaný Gymnathlon Slovensko za nasledovných storno podmienok:
  • odhlásenie do 72 hodín po 1. tréningu - vrátené 100% zaplatenej čiastky
  • odhlásenie do 72 hodín po 2. tréningu - vrátené 85% zaplatenej čiastky 
  • odhlásenie do 72 hodín po 3. tréningu - vrátené 70% zaplatenej čiastky 
  • odhlásenie do 72 hodín po 4. tréningu - vrátené 50% zaplatenej čiastky 
  • odhlásenie po uplynutí 72 hodín po 4. tréningu - vrátené 0% zaplatenej čiastky 
 • Nad rámec vyššie uvedených možností odstúpenia od zmluvy umožňuje Gymnathlon Slovensko Objednávateľovi storno v prípade, že Službou je kemp zabezpečovaný Gymnathlon Slovensko za nasledovných storno podmienok:
  • 30 a viac dní pred začiatkom kempu: storno poplatok 0% z celkového poplatku alebo presunutie na iný voľný termín,
  • 5 až 29 dní pred začiatkom kempu: storno poplatok 25% z celkového poplatku alebo presunutie na iný voľný termín,
  • 2 až 4 dni pred začiatkom kempu: storno poplatok 50% z celkového poplatku alebo presunutie na iný voľný termín,
  • menej ako 48 hodín pred začiatkom kempu: storno poplatok 100% z celkového poplatku alebo presunutie na iný voľný termín.
  • po absolvovaní najviac 2 dní v kempe a predčasnom ukončení účasti z dôvodu choroby alebo odchodu na dovolenku 60 % z celkovej ceny,
  • po absolvovaní 3 a viac  dní v kempe a predčasnom ukončení účasti z dôvodu choroby alebo odchodu na dovolenku 60 % z celkovej ceny.

X. Reklamácia Tovaru

 • Gymnathlon Slovensko zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má Tovar v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania Tovaru. Gymnathlon Slovensko zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Spotrebiteľom.
 • Tovar je v súlade s dohodnutými požiadavkami, ak najmä zodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite vymedzeným v zmluve,  je vhodný na konkrétny účel, s ktorým Gymnathlon Slovensko oboznámil Spotrebiteľa najneskôr pri uzavretí kúpnej zmluvy a s ktorým Spotrebiteľ súhlasil, vyznačuje sa v kúpnej zmluve vymedzenou schopnosťou plniť funkcie s ohľadom na svoj účel (funkčnosť), vyznačuje sa v kúpnej zmluve vymedzenou schopnosťou fungovať s hardvérom alebo softvérom, s ktorými sa vec rovnakého druhu bežne používa, bez potreby zmeny predanej veci, hardvéru alebo softvéru (kompatibilita), a tiež s hardvérom alebo softvérom odlišnými od tých, s ktorými sa vec rovnakého druhu bežne používa (interoperabilita), vyznačuje sa ďalšími vlastnosťami vymedzenými v kúpnej zmluve, je dodaný so všetkým príslušenstvom vymedzeným v kúpnej zmluve, je dodaný s návodom na použitie, vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ako bolo vymedzené v kúpnej zmluve, a sú dodané aktualizácie vymedzené v zmluve, ak ide o vec s digitálnymi prvkami.
 • Tovar je v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak je vhodný na všetky účely, na ktoré sa vec rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne predpisy, technické normy alebo na kódexy správania platné pre príslušné odvetvie, ak technické normy neboli vypracované, zodpovedá opisu a kvalite vzorky alebo modelu, ktoré Gymnathlon Slovensko sprístupnil Spotrebitľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy, je dodaný s príslušenstvom, obalom a návodmi, vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré môže Spotrebiteľ dôvodne očakávať, a je dodaný v množstve, kvalite a s vlastnosťami, vrátane funkčnosti, kompatibility, bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju funkčnosť a výkonnosť (životnosť), aké sú bežné pre vec rovnakého druhu a aké môže Spotrebiteľ dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predanej veci a s prihliadnutím na akékoľvek verejné vyhlásenie Gymnathlon Slovensko alebo inej osoby v reťazci dodávok, vrátane výrobcu, alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii veci alebo na jej označení; za výrobcu sa považuje zhotoviteľ veci, dovozca veci na trh Európskej únie z tretej krajiny alebo iná osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na vec umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie.
 • Tovar nemusí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak Gymnathlon Slovensko pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne oboznámil Spotrebiteľa, že určitá vlastnosť Tovaru nezodpovedá všeobecným požiadavkám, a Spotrebiteľ s nesúladom výslovne a osobitne súhlasil.
 • Vadu možno vytknúť v ktorejkoľvek prevádzkarni Gymnathlon Slovensko, u inej osoby, o ktorej Gymnathlon Slovensko oboznámil Spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním Objednávky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese sídla alebo miesta podnikania Gymnathlon Slovensko alebo na inej adrese, o ktorej Gymnathlon Slovensko oboznámil Spotrebiteľa pri uzavretí kúpnej  zmluvy alebo po uzavretí kúpnej zmluvy.
 • Gymnathlon Slovensko poskytne Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady Spotrebiteľom. Gymnathlon Slovensko v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.
 • Ak Gymnathlon Slovensko odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi Spotrebiteľovi. Ak Spotrebiteľ znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť Gymnathlon Slovensko za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a Gymnathlon Slovensko nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu. 
 • Ak Gymnathlon Slovensko zodpovedá za vadu Tovaru, Spotrebiteľ má voči nemu právo na odstránenie vady, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Spotrebiteľ si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom spôsobil Spotrebiteľovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob spôsobil Spotrebiteľovi značné ťažkosti. 
 • Gymnathlon Slovensko môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak Gymnathlon Slovensko Tovar neopravil ani nevymenil, Gymnathlon Slovensko vec neopravil ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6 Občianskeho zákonníka, Gymnathlon Slovensko odmietol odstrániť vadu podľa § 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka, Tovar má vadu napriek oprave alebo výmene veci, vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo Gymnathlon Slovensko vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre Spotrebiteľa.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je vada veci zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že vada je zanedbateľná, znáša Gymnathlon Slovensko.
 • Gymnathlon Slovensko opraví alebo vymení vec v primeranej lehote po tom, čo Spotrebiteľ vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí Spotrebiteľovi s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý Spotrebiteľ vec požadoval. Za účelom opravy alebo výmeny Spotrebiteľ odovzdá alebo sprístupní Tovar Gymnathlon Slovensko. Náklady prevzatia Tovaru znáša Gymnathlon Slovensko.
 • Ak Spotrebiteľ neprevezme Tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže Gymnathlon Slovensko vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, predávajúci Spotrebiteľa o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Gymnathlon Slovensko bezodkladne po predaji vyplatí Spotrebiteľovi výťažok z predaja Tovaru po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak Spotrebiteľ uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej Gymnathlon Slovensko v oznámení o zamýšľanom predaji Tovaru. Gymnathlon Slovensko môže Tovar na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré Gymnathlon Slovensko účelne vynaložil na úschovu Tovaru, a nákladov, ktoré by predávajúci musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.
 • Spotrebiteľ po odstúpení od kúpnej zmluvy alebo jej časti vráti vec Gymnathlon Slovensko na náklady Gymnathlon Slovensko. Pred Gymnathlon Slovensko zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak Gymnathlon Slovensko vec v primeranej lehote neodstráni, môže Spotrebiteľ zabezpečiť odstránenie a doručenie veci Gymnathlon Slovensko na náklady a nebezpečenstvo Gymnathlon Slovensko. Gymnathlon Slovensko vráti Spotrebiteľovi kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia Tovaru Gymnathlon Slovensko alebo po preukázaní, že Spotrebiteľ zaslal vec Gymnathlon Slovensko, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Predá Gymnathlon Slovensko vráti kúpnu cenu Spotrebiteľovi alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ  pri zaplatení kúpnej ceny, ak Spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša Gymnathlon Slovensko.
 • Ak sa vada prejaví do uplynutia doby podľa § 619 Občianskeho zákonníka, považuje sa za vadu, ktorú mala vec už v čase dodania. To neplatí, ak sa preukáže inak alebo ak je tento predpoklad nezlučiteľný s povahou veci alebo vady.
 • Nárok zo zodpovednosti za vady je potrebné uplatniť na súde vo všeobecnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa, keď nadobúdať vytkol vadu u scudziteľa. Ak zákon ustanovuje, že nadobúdateľ môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady aj bez toho, aby vadu vytkol, premlčacia lehota začína plynúť odo dňa plnenia. Ak však ide o nepretržité plnenie, premlčacia lehota plynie odo dňa prejavenia vady a neuplynie skôr, ako za dva mesiace po tom, čo sa s plnením prestalo.
 • Gymnathlon Slovensko zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má digitálne plnenie v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od jeho dodania, ak ide o digitálne plnenie, ktoré sa dodáva jednorazovo alebo ako súbor jednotlivých plnení.

X. Reklamácia Služby

 • Gymnathlon Slovensko zodpovedá za to, že poskytovaná Služba bude spĺňať dohodnuté požiadavky a všeobecné požiadavky na Službu počas celej doby poskytovania Služby. Pokiaľ sa Spotrebiteľ domnieva, že Služba nebola v súlade s dohodnutými požiadavkami, môže si u Gymnathlon Slovensko služby uplatniť reklamáciu.
 • Poskytnutie Služby je v súlade s dohodnutými požiadavkami, ak najmä zodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite vymedzeným v zmluve,  a vyznačuje sa ďalšími vlastnosťami vymedzenými v zmluve o poskytnutí Služby.
 • Poskytnutie Služby je v súlade so všeobecnými požiadavkami, ak je poskytnutá v súlade s právnymi predpismi, odbornými normami a postupmi a v súlade s tým, čo môže Spotrebiteľ pri poskytovaní takejto Služby dôvodne očakávať vzhľadom na povahu Služby.
 • Vadu možno vytknúť v ktorejkoľvek prevádzkarni Gymnathlon Slovensko, u inej osoby, o ktorej Gymnathlon Slovensko oboznámil Spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním Objednávky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese sídla alebo miesta podnikania Gymnathlon Slovensko alebo na inej adrese, o ktorej Gymnathlon Slovensko oboznámil Spotrebiteľa pri uzavretí  zmluvy o poskytnutí Služby alebo po uzavretí zmluvy o poskytnutí Služby.
 • Gymnathlon Slovensko poskytne Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady Spotrebiteľom. Gymnathlon Slovensko v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.
 • Ak Gymnathlon Slovensko odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi Spotrebiteľovi. Ak Spotrebiteľ znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť Gymnathlon Slovensko za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a Gymnathlon Slovensko nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu. 
 • Ak Gymnathlon Slovensko zodpovedá za vadu Služby, Spotrebiteľ má voči nemu právo na odstránenie vady, právo na primeranú zľavu z ceny za poskytnutie Služby alebo právo od zmluvy o poskytnutí Služby odstúpiť. Spotrebiteľ má právo zvoliť si odstránenie vady poskytnutím náhradnej Služby alebo odstránením vady Služby. Spotrebiteľ si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom spôsobil Spotrebiteľovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala Služba bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob spôsobil Spotrebiteľovi značné ťažkosti. 
 • Gymnathlon Slovensko môže odmietnuť odstránenie vady, ak poskytnutie náhradnej Služby alebo odstránenie vady Služby nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny za poskytnutie Služby alebo môže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí Služby aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak Gymnathlon Slovensko Spotrebiteľovi neposkytol náhradnú Službu ani vadu Služby neodstránil, ak Gymnathlon odmietol odstrániť vadu, Služba má vadu napriek poskytnutie náhradnej Služby a ú alebo odstráneniu vady, vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu alebo odstúpenie od zmluvy o poskytnutí Služby, alebo Gymnathlon Slovensko vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre Spotrebiteľa.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí Služby, ak je vada Služby zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že vada je zanedbateľná, znáša Gymnathlon Slovensko.
 • Gymnathlon Slovensko poskytne náhradnú Službu alebo odstráni vadu Služby v primeranej lehote po tom, čo Spotrebiteľ vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí Spotrebiteľovi s ohľadom na povahu Služby a účel, na ktorý Spotrebiteľ Službu požadoval. 

XI. Alternatívne riešenie sporov

 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Gymnathlon Slovensko so žiadosťou o nápravu, ak medzi Spotrebiteľom a Gymnathlon Slovensko vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa Spotrebiteľ domnieva, že Gymnathlon Slovensko porušil iné práv, ktoré mu ako spotrebiteľovi prináležia.
 • Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Gymnathlon Slovensko na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Tým nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.
 • Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk.
 • Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

XII. Záverečné ustanovenia

 • Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému Poskytovateľ služby podlieha je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava.
 • Kúpna zmluva, Zmluva o poskytovaní Služieb a záväzkový vzťah z nich vyplývajúci, ako aj tieto VOP a záväzkové vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú slovenským právnym poriadkom, ak nie je dohodnuté inak.
 • Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy medzi Gymnathlon Slovensko a Spotrebiteľom alebo týchto VOP, rozhodne s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ak nie je dohodnuté inak.
 • V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VOP je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP, ani samotnej zmluvy o poskytovaní služieb. To platí aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto VOP je nevykonateľné. Prípadné výhrady musia byt predmetom osobitného dojednávania a následného písomného odsúhlasená.
 • Podmienky ochrany osobných údajov sú dostupné tu.
 • Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:
  • zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode 
  • zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 
  • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • Gymnathlon Slovensko si vyhradzuje právo uskutočniť zmeny a doplnenia týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 29.5.2024.