Registrácia do 2. polroku 23/24 bude spustená pre pokračujúcich účastníkov od 3.1.2024 a pre nových účastníkov od 15.1.2024
Registrácia do 2. polroku 23/24 bude spustená pre pokračujúcich účastníkov od 3.1.2024 a pre nových účastníkov od 15.1.2024
×
Ďakujeme všetkým za účasť na Gymnathlon Kempoch 2023 a tešíme sa opäť o rok! :)
Ďakujeme všetkým za účasť na Gymnathlon Kempoch 2023 a tešíme sa opäť o rok! :)
×

Podmínky sportovního programu Gymnathlon

Kdo program připravuje:
Gymnathlon Praha, z.s., Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4, IČO: 06390803, (dále jen Gymnathlon nebo spolek) je sportovním spolkem (klubem), zajišťuje prostory, trenéry, nábor dětí a celkově organizuje a pořádá jednotlivé sportovní tréninky i celý sportovní program.

Komu je program určen:
Program je určen dětem ve třech věkových kategoriích: (i) od 2,5 do 4 let (ii) od 4 do 6 let a (iii) od 6 do 9 let. Podmínkou účasti je odpovídající zdravotní stav a přiměřená vyspělost dětí. Rodičům (zákonným zástupcům) doporučujeme před přihlášením konzultaci s dětským lékařem. Gymnathlon poskytuje rodičům potřebné informace, aby si udělali představu o charakteru programu, fyzických a dalších předpokladech, které účast dětí předpokládá. Jsou to však rodiče, kdo dítě nejlépe znají a mohou vyžádat doporučení dětského lékaře.

Jak se přihlásit:
Protože nám jde o budování sportovní komunity, která vytvoří dobré prostředí pro sportování a rozvoj dítěte, je podmínkou účasti dítěte v programu členství dítěte v našem spolku a z toho vyplývající zaplacení členského příspěvku, jehož výše je uvedena na přihlášce. Rodič (zákonný zástupce) může přihlásit dítě na webových stránkách Gymnathlonu, kde stačí on-line vyplnit přihlášku na internetovém formuláři. Jejím odkliknutím rodič (zákonný zástupce) potvrzuje závaznost přihlášky a souhlas s těmito podmínkami a stanovami spolku. Gymnathlon následně vyrozumí rodiče emailem, jestli v termínu a místě, který pro účast dítěte zvolili, je pro dítě volné místo. Tímto potvrzením Gymnathlon akceptuje přihlášku za předpokladu, že bude včas uhrazen členský příspěvek. Přihláška dítěte do programu je současně přihláškou dítěte za řádného člena spolku.

Na jak dlouho:
Program je organizován pomocí ročních kurzů a týdenních příměstských kempů. V případě ročních kurzů se koná zpravidla každý týden jedno cvičení (vyjma dnů, na které připadají školní prázdniny, svátky nebo dny pracovního klidu). Dítě může rodič (zákonný zástupce) kdykoliv písemně odhlásit. Již zaplacený členský příspěvek se nevrací.

Kolik to stojí:
Konkrétní náklad za sportovní program = členský příspěvek, je uvedený na elektronické přihlášce v registračním formuláři na www.gymnathlon.cz a pokrývá náklady, které v jednotlivém místě a termínu vznikají Gymnathlonu v souvislosti s pořádáním programu.

Kdo za co odpovídá:
Gymnathlon odpovídá za organizaci programu a jednotlivých cvičení a za odborné vedení dětí trenéry. Po dobu cvičení, tj. od převzetí dítěte do předání dítěte, odpovídá Gymnathlon za dohled trenéra nad dítětem. Přítomnost rodičů (či jiných osob doprovázejících dítě) při cvičení dětí po tuto dobu se nedoporučuje v zájmu maximálního soustředění dětí na cvičení, je však výjimečně možná vždy po předchozí dohodě mezi trenérem a rodičem.
Rodič (zákonný zástupce, popřípadě jiná rodičem či zákonným zástupcem k tomu pověřená osoba) je povinen předat dítě bezprostředně před začátkem cvičení trenérovi a včas bezprostředně po skončení cvičení dítě vyzvednout. Rodič (zákonný zástupce, popřípadě jiná rodičem či zákonným zástupcem k tomu pověřená osoba) je povinen být po dobu cvičení v dosahu na mobilním telefonu, který sdělí trenérovi pro případ, a to pro případ že by nastala situace, kdy bude třeba vyzvednout dítě před skončením cvičení apod.
Rodiče (zákonní zástupci) odpovídají a přihláškou stvrzují, že dítě splňuje potřebné předpoklady pro účast v programu. Je však povinností trenérů Gymnathlonu upozornit rodiče v průběhu programu, jestliže se stane zjevné, že dítě nesplňuje nebo přestává splňovat potřebné předpoklady. Rodiče (zákonní zástupci) nesmí dopustit, aby se konkrétního termínu cvičení účastnilo nemocné nebo zraněné dítě nebo dítě infekční, popřípadě dítě ve stavu (např. psychickém), v němž během cvičení může ohrozit sebe nebo ostatní; v takovém případě rodič (zákonný zástupce) dítě omluví. Gymnathlon si vyhrazuje právo nepřijmout dítě, které nesplňuje shora uvedené předpoklady, do programu nebo odmítnout jeho účast na konkrétním termínu cvičení, a to i v průběhu cvičení. Děkujeme za ohleduplnost, která chrání všechny děti účastnící se programu.

Jaké údaje k tomu potřebujeme znát:
Vedle mobilního telefonu rodiče (zákonného zástupce, popřípadě osoby pověřené doprovodit dítě na cvičení viz výše) potřebujeme znát pouze údaje, které jsou vedené v registračním formuláři na internetových stránkách www.gymnathlon.cz.
Správcem osobních údajů je Gymnathlon Praha, z.s., Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4, IČO: 06390803, email: info@gymnathlon.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu Gymnathlon a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního programu, a to po dobu členství a účasti na programu Gymnathlon. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.

Fotografování a pořizování záznamů ze cvičení:
Případné fotografování nebo pořizování zvukových či obrazových záznamů (videí) ze cvičení je povoleno. Pokud si rodiče (zákonní zástupci) dětí nepřejí, aby takové záznamy byly publikovány, informují organizátora Gymnathlonu.

Informace ke zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Gymnathlon Praha, z.s., Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4, IČO: 06390803, email: info@gymnathlon.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu GYMNATHLON a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního programu, a to po dobu členství a účasti na programu GYMNATHLON. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.

Registrácia do kempu

Kemp už prebehol.


Adresa:

ZŠ Veľké Úľany 

Štefana Majora 560, 925 22 Veľké Úľany
Program:

Gymnathlon KEMP

4-8 rokov
Podmienkou účasti na kempu je dovŕšenie 4 rokov v momente nástupu na kemp, výnimku majú deti navštevujúce 2. polrok kurzu Gymnathlon.
Termín:

4.7. - 8.7.2022

pondelok-piatok
8:00 - 16:30
Tréningy:

Komplexná športová príprava

kombinácia vnútorného a vonkajšieho programu
Tréningy sú vedené v súlade s filozofiou Gymnathlon s dôrazom na maximálny zážitok detí. Náplňou je mix atletiky, gymnastiky a pohybových hier. Bližšie info o programe viz Priebeh Gymnathlon Kempu.
Cena:

139 €/týždeň

(možnost vystavenia faktúry za účelom využitia športového poukazu od zamestnávateľa)
garancia vrátenia 100% platby v prípade zrušenia kempu z dôvodu COVID-19
Cena kempu zahrňuje celodenný športový program, stravu (desiata, obed, olovrant), pitný režim, herný plán + motivačné samolepky, medailu, diplom, tričko a množstvo zábavy s našimi trénermi :-)
Tréneri:

Jozef Lehocký

Vedúci kempu
jozef.lehocky@gymnathlon.sk
+421 914 117 623Potvrdzujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé k absolvovaniu športových tréningov GYMNATHLON a že som sa podrobne oboznámil s podmienkami účasti a storno podmienkami v športovom programe GYMNATHLON.

Som si ako zákonný zástupca dieťaťa vedomý a súhlasím s tým, že osobné údaje vyplnené v kontaktnom formulári budú evidované občianskym združením Gymnathlon Slovensko, so sídlom Račianska 24D, 831 02, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 54405181 pre účelý nevyhnutné pre komunikáciu s účastníkom športového programu GYMNATHLON a jeho zákonnými zástupci (GDPR).
  • Online platba kartou alebo bankovým prevodom. Službu zabezpečuje 24-pay.
  • Po úspešnej registrácií zašleme na Vás email informácie ku kempu.
  • Kapacita kempu je obmedzená a bez platnej registrácie nieje účasť na kempe možná.

STORNO PODMIENKY - Gymnathlon Kemp

Zrušiť účasť na kempe je možné odoslaním písomnej žiadosti mailom na info@gymnathlon.sk.
Do mailu uveďte:
• Meno a priezvisko účastníka kempu
• Miesto a termín konania kempu
• Stručné odôvodnenie storna (choroba, úraz a iné)

V prípade zrušenia účasti zo strany účastníka pred začiatkom kempu platia nasledovné storno poplatky:
• 30 a viac dní pred začiatkom kempu: 0% z celkového poplatku alebo presunutie na iný voľný termín
• 5 až 29 dní pred začiatkom kempu: 25% z celkového poplatku alebo presunutie na iný voľný termín
• 2 až 4 dni pred začiatkom kempu: 50% z celkového poplatku alebo presunutie na iný voľný termín
• menej ako 48 hodín pred začiatkom kempu: 100% z celkového poplatku alebo presunutie na iný voľný termín

V prípade nedokončenia kempu z dôvodu zranenia, choroby alebo predčasného odchodu na dovolenku platia nasledovné storno poplatky:
• absolvovanie najviac 2 dní na kempe: 60% z celkového poplatku
• absolvovanie 3 a viac dní na kempe: 100% z celkového poplatku

Storno podmienky platné od 1.1.2023

×
Podmienky športového programu Gymnathlon| Informácie k spracovaniu osobných údajov