Registrácia do kurzov v sezóne 23/24 otovrená už len do 30.4.2024        Registrácie do Gymnathlon Kempov 2024 SPUSTENÉ!
Registrácia do kurzov v sezóne 23/24 otovrená už len do 30.4.2024        Registrácie do Gymnathlon Kempov 2024 SPUSTENÉ!
×
Registrácie do Gymnathlon Kempov 2024 SPUSTENÉ!
Registrácie do Gymnathlon Kempov 2024 SPUSTENÉ!
×

Podmienky športového programu Gymnathlon


Kto program pripravuje:
Gymnathlon Slovensko, so sídlom Račianska 24D, 831 02 Bratislava, IČO: 54405181 (ďalej len Gymnathlon alebo občianske združenie) je športovým združením (klubom), zabezpečuje priestory, trénerov, nábor detí a celkovo organizuje a usporiada jednotlivé športové tréningy aj celý športový program.

Komu je program určený:
Program je určený deťom v troch vekových kategóriách: (i) od 2,5 do 4 rokov (ii) od 4 do 6 rokov (iii) od 6 do 9 rokov. Podmienkou účasti je zodpovedajúci zdravotný stav a primeraná vyspelosť detí. Rodičom (zákonným zástupcom) odporúčame pred prihlásením konzultáciu s detským lekárom. Gymnathlon poskytuje rodičom potrebné informácie, aby si urobili predstavu o charaktere programu, fyzických a vôľových predpokladoch, ktoré účasť detí predpokladá. Sú to však rodičia, ktorí dieťa najlepšie poznajú a môžu vyžiadať odporúčanie od detského lekára.

Ako sa prihlásiť:
Pretože je našim cieľom budovanie športovej komunity, ktorá vytvára dobré prostredie pre športovanie a rozvoj dieťaťa, je podmienkou účasti dieťaťa v programe členstvo dieťaťa v našom združení a z toho vyplývajúce zaplatenie členského príspevku, ktorého výška je uvedená na prihláške. Rodič (zákonný zástupca) môže prihlásiť dieťa na webových stránkach Gymnathlonu, kde stačí on-line vyplniť prihlášku na internetovom formulári. Jej odkliknutím rodič (zákonný zástupca) potvrdzuje záväznosť prihlášky a súhlas s týmito podmienkami a stanovami občianskeho združenia. Gymnathlon následne upovedomí rodiča emailom, či v termíne a mieste, ktorý pre účasť dieťaťa zvolili, je pre dieťa voľné miesto. Týmto potvrdením Gymnathlon akceptuje prihlášku za predpokladu, že bude včas uhradený členský príspevok. Prihláška dieťaťa do programu je súčasne prihláškou dieťaťa za riadneho člena združenia.

Na ako dlho:
Program je organizovaný pomocou ročných kurzov a týždenných mestských kempov. V prípade ročných kurzov sa koná spravidla každý týždeň jedno cvičenie (okrem dní, na ktoré pripadajú školské prázdniny, sviatky alebo dni pracovného pokoja). Dieťa môže rodič (zákonný zástupca) kedykoľvek písomne odhlásiť. Ak rodič (zákonný zástupca) odhlási svoje dieťa najneskôr do 5 dní od začatia druhého tréningu, vracia sa 100% členského poplatku ak nebolo vopred dohodnuté inak. V opačnom prípade sa zrušenie účasti v kurze riadi nasledovnými storno podmienkami: Do 48 hodín po 3. tréningu bude účtovaný storno poplatok 30 €, do 48 hodín po 4. tréningu storno poplatok 40€, do 48 hodín po 5. tréningu storno poplatok 50€, do 48 hodín po 6. tréningu storno poplatok 60€, do 48 hodín po 7. tréningu storno poplatok 70€ a po 8. tréningu storno poplatok vo výške 100 % účtovaného poplatku za kurz. Neberie sa do úvahy, či sa účastník skutočne zúčastnil tréningovej jednotky – rozhodujúci je počet už zrealizovaných tréningových jednotiek. Ak sa účastník prihlási až v priebehu kurzu, za prvú tréningovú jednotku sa počíta prvá tréningová jednotka, ktorá sa uskutoční po registrácii. Zrušiť účasť v kurze a vytvorit žiadosť o vrátenie poplatku je možné tu: GARANCIA.

Koľko to stojí:
Konkrétne náklady za športový program = členský príspevok, sú uvedené na elektronickej prihláške v registračnom formulári na www.gymnathlon.sk, a ten pokrýva náklady, ktoré v konkrétnom mieste a termíne vznikajú Gymnathlonu v súvislosti s usporiadaním programu.

Kto za čo zodpovedá:
Gymnathlon zodpovedá za organizáciu programu a jednotlivých cvičení a za odborné vedenie detí trénermi. Po dobu cvičenia, tj. od prevzatia dieťaťa do odovzdania dieťaťa, zodpovedá Gymnathlon za dohľad trénera nad dieťaťom. Prítomnosť rodičov (alebo iných osôb sprevádzajúcich dieťa) pri cvičení detí po túto dobu sa neodporúča v záujme maximálneho sústredenia detí na cvičenie, je však výnimočne možná vždy po predchádzajúcej dohode medzi trénerom a rodičom. Rodič (zákonný zástupca, prípadne iná rodičom či zákonným zástupcom poverená osoba) je povinný odovzdať dieťa bezprostredne pred začiatkom cvičenia trénerovi a včas bezprostredne po skončení cvičenia dieťa vyzdvihnúť. Rodič (zákonný zástupca, prípadne iná rodičom či zákonným zástupcom poverená osoba) je povinný byť počas cvičenia v dosahu na mobilnom telefóne, ktorý oznámi trénerovi pre prípad, že by nastala situácia, kedy bude potrebné vyzdvihnúť dieťa pred skončením cvičenia a pod.
Rodičia (zákonní zástupcovia) zodpovedajú a prihláškou potvrdzujú, že dieťa spĺňa potrebné predpoklady pre účasť v programe. Je však povinnosťou trénerov Gymnathlonu upozorniť rodičov v priebehu programu, ak je zjavné, že dieťa nespĺňa alebo prestáva spĺňať potrebné predpoklady. Rodičia (zákonní zástupcovia) nesmú dopustiť, aby sa konkrétneho termínu cvičenia zúčastnilo choré alebo zranené dieťa alebo dieťa infekčné, prípadne dieťa v stave (napr. psychickom), v ktorom počas cvičenia môže ohroziť seba alebo iných; v takom prípade rodič (zákonný zástupca) dieťa ospravedlní. Gymnathlon si vyhradzuje právo neprijať dieťa, ktoré nespĺňa hore uvedené predpoklady, do programu alebo odmietnuť jeho účasť na konkrétnom termíne cvičenia, a to aj v priebehu cvičenia. Ďakujeme za ohľaduplnosť, ktorá chráni všetky deti zúčastňujúce sa na programe.

Aké údaje k tomu potrebujeme poznať:
Okrem mobilného telefónu rodiča (zákonného zástupcu, prípadne osoby poverené odprevadiť dieťa na cvičenie, pozri vyššie) potrebujeme poznať len údaje, ktoré sú vedené v registračnom formulári na internetových stránkach www.gymnathlon.sk. Správcom osobných údajov je Gymnathlon Slovensko, so sídlom Račianska 24D, 831 02 Bratislava, IČO: 54405181, e-mail: info@gymnathlon.sk. Osobné údaje sú spracovávané za účelom vedenia zoznamu členov tohto združenia a na účel nevyhnutnej komunikácie s účastníkom športového programu Gymnathlon a jeho zákonnými zástupcami a pre dokumentáciu činnosti občianskeho združenia vrátane zhotovovania fotografií alebo zvukových alebo obrazových záznamov (videí) zo športového programu, a to po dobu členstva a účasti na programe Gymnathlon. Subjekt má právo kedykoľvek žiadať od správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ich opravu alebo vymazanie v prípade ukončenia členstva, prípadne na obmedzenie spracovania a ďalej má právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov za podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Subjekt má právo odvolať svoj súhlas, ak je spracovanie založené na jeho súhlase. Subjekt má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Vedenie zoznamu členov občianskeho združenia upravuje Občiansky zákonník a v súlade s ním stanovy občianskeho združenia.

Fotografovanie a zhotovovanie záznamov z cvičenia:
Prípadné fotografovania alebo zverejňovanie zvukových alebo obrazových záznamov (videí) z cvičenia je povolené. Ak si rodičia (zákonní zástupcovia) detí neželajú, aby takéto záznamy boli publikované, informujú organizátora Gymnathlonu.