Gymnathlon - hravý športový program
Prihláste sa do kurzu za zníženú cenu!
Zaistite svojim deťom nezabudnuteľné leto na našom kempe! V prípade neuskutočnenia kempu z dôvodu COVID-19 vraciame 100% platby naspäť.

Postup v prípade prerušenia kurzov z dôvodu ochorenia COVID-19

Vzhľadom k aktuálnej situácií ohladom ochorenia COVID-19 a jeho dynamickému a často nepredvídateľnému vývoju by sme chceli rodičov uistiť o postupe a zásadách, ktoré budeme ako Gymnathlon v súvislosti s priebehom kurzov uplatňovať. Našim primárnym cieľom je, aby deti mali možnosť športovať a Gymnathlon im mohol v maximálnej možnej miere prinášať radosť z pohybu.

Pokiaľ tieto nariadenia akýmkoľvek spôsobom obmedzia alebo prerušia priebeh kurzov, v Gymnathlone budeme uplatňovať jedno z nasledujúcich riešení, vždy od aktuálnej situácie v závislosti od doby trvania obmedzení alebo prerušení kurzov:

Krátkodobé obmedzenie alebo prerušenie kurzov (max. do 30.11.2021):
 • Trvanie kurzu bude adekvátne predĺžené tak, aby sme v každom prípade dodržali počet 16 realizovaných tréningov, ktoré garantujeme.
 • Začiatok 2. polroku bude ihneď po skončení 1. polroku.
Strednodobé obmedzenie alebo prerušenie kurzov (max. do 28.02.2022):
 • Kurz Gymnathlon sa presúva do 2. polroku a trvanie kurzu bude adekvátne predĺžené tak, aby sme v každom prípade dodržali počet 16 realizovaných tréningov, ktoré garantujeme.
 • V prípade zákazu trénovania v interiéri budú kurzy presunuté do exteriéru. Náplň tréningov bude prispôsobená aktuálnemu počasiu a lokalite, aby sme vždy zabezpečili 100% športový zážitok detí.
Dlhodobé obmedzenie alebo prerušenie kurzov (max. do 30.04.2022):
 • Kurzy budú pokračovať do konca sezóny (jún 2022).
 • Alikvótna čiastka bude vrátená vo forme:
  • zľavového kupónu do ktoréhokoľvek letného tábora Gymnathlon,
  • zľavového kupónu do ktoréhokoľvek kurzu v novej sezóne 2022/2023,
  • prevodom na Váš účet.
Za každej situácie budeme rešpektovať a dodržiavať aktuálne nariadenia vlády.


Podmienky športového programu Gymnathlon


Kto program pripravuje:
Šport pre novú generáciu, o.z., so sídlom Jamnického 12, 84105, Bratislava, IČO: 52581306 (ďalej len Gymnathlon alebo občianske združenie) je športovým združením (klubom), zabezpečuje priestory, trénerov, nábor detí a celkovo organizuje a usporiada jednotlivé športové tréningy aj celý športový program.

Komu je program určený:
Program je určený deťom v dvoch vekových kategóriách: (i) od 2,5 do 4 rokov (ii) od 4 do 6 rokov (iii) od 6 do 9 rokov. Podmienkou účasti je zodpovedajúci zdravotný stav a primeraná vyspelosť detí. Rodičom (zákonným zástupcom) odporúčame pred prihlásením konzultáciu s detským lekárom. Gymnathlon poskytuje rodičom potrebné informácie, aby si urobili predstavu o charaktere programu, fyzických a vôľových predpokladoch, ktoré účasť detí predpokladá. Sú to však rodičia, ktorí dieťa najlepšie poznajú a môžu vyžiadať odporúčanie od detského lekára.

Ako sa prihlásiť:
Pretože nám ide o budovanie športovej komunity, ktorá vytvára dobré prostredie pre športovanie a rozvoj dieťaťa, je podmienkou účasti dieťaťa v programe členstvo dieťaťa v našom združení a z toho vyplývajúce zaplatenie členského príspevku, ktorého výška je uvedená na prihláške. Rodič (zákonný zástupca) môže prihlásiť dieťa na webových stránkach Gymnathlonu, kde stačí on-line vyplniť prihlášku na internetovom formulári. Jej odkliknutím rodič (zákonný zástupca) potvrdzuje záväznosť prihlášky a súhlas s týmito podmienkami a stanovami občianskeho združenia. Gymnathlon následne upovedomí rodiča emailom, či v termíne a mieste, ktorý pre účasť dieťaťa zvolili, je pre dieťa voľné miesto. Týmto potvrdením Gymnathlon akceptuje prihlášku za predpokladu, že bude včas uhradený členský príspevok. Prihláška dieťaťa do programu je súčasne prihláškou dieťaťa za riadneho člena združenia.

Na ako dlho:
Program je organizovaný pomocou ročných kurzov a týždenných prímestských kempov. V prípade ročných kurzov sa koná spravidla každý týždeň jedno cvičenie (okrem dní, na ktoré pripadajú školské prázdniny, sviatky alebo dni pracovného pokoja). Dieťa môže rodič (zákonný zástupca) kedykoľvek písomne odhlásiť. Ak rodič (zákonný zástupca) odhlási svoje dieťa najneskôr do 7 dní od začatia prvého tréningu, vracia sa 100% členského poplatku ak nebolo vopred dohodnuté inak. V opačnom prípade sa členský poplatok nevracia.

Koľko to stojí:
Konkrétne náklad za športový program = členský príspevok, je uvedený na elektronickej prihláške v registračnom formulári na www.gymnathlon.sk a pokrýva náklady, ktoré v jednotlivom mieste a termíne vznikajú Gymnathlonu v súvislosti s usporiadaním programu.

Kto za čo zodpovedá:
Gymnathlon zodpovedá za organizáciu programu a jednotlivých cvičení a za odborné vedenie detí trénermi. Po dobu cvičenia, tj. od prevzatia dieťaťa do odovzdania dieťaťa, zodpovedá Gymnathlon za dohľad trénera nad dieťaťom. Prítomnosť rodičov (alebo iných osôb sprevádzajúcich dieťa) pri cvičení detí po túto dobu sa neodporúča v záujme maximálneho sústredenia detí na cvičenie, je však výnimočne možná vždy po predchádzajúcej dohode medzi trénerom a rodičom. Rodič (zákonný zástupca, prípadne iná rodičom či zákonným zástupcom poverená osoba) je povinný odovzdať dieťa bezprostredne pred začiatkom cvičenia trénerovi a včas bezprostredne po skončení cvičenia dieťa vyzdvihnúť. Rodič (zákonný zástupca, prípadne iná rodičom či zákonným zástupcom poverená osoba) je povinný byť počas cvičenia v dosahu na mobilnom telefóne, ktorý oznámi trénerovi pre prípad, a to pre prípad že by nastala situácia, kedy bude potrebné vyzdvihnúť dieťa pred skončením cvičenia pod.
Rodičia (zákonní zástupcovia) zodpovedajú a prihláškou potvrdzujú, že dieťa spĺňa potrebné predpoklady pre účasť v programe. Je však povinnosťou trénerov Gymnathlonu upozorniť rodičov v priebehu programu, ak je zjavné, že dieťa nespĺňa alebo prestáva spĺňať potrebné predpoklady. Rodičia (zákonní zástupcovia) nesmú dopustiť, aby sa konkrétneho termínu cvičenia zúčastnilo choré alebo zranené dieťa alebo dieťa infekčné, prípadne dieťa v stave (napr. psychickom), v ktorom počas cvičenia môže ohroziť seba alebo iných; v takom prípade rodič (zákonný zástupca) dieťa ospravedlní. Gymnathlon si vyhradzuje právo neprijať dieťa, ktoré nespĺňa hore uvedené predpoklady, do programu alebo odmietnuť jeho účasť na konkrétnom termíne cvičenia, a to aj v priebehu cvičenia. Ďakujeme za ohľaduplnosť, ktorá chráni všetky deti zúčastňujúce sa na programe.

Aké údaje k tomu potrebujeme poznať:
Vedľa mobilného telefónu rodiča (zákonného zástupcu, prípadne osoby poverené odprevadiť dieťa na cvičenie pozri vyššie) potrebujeme poznať len údaje, ktoré sú vedené v registračnom formulári na internetových stránkach www.gymnathlon.sk. Správcom osobných údajov je Šport pre novú generáciu, o.z. so sídlom Jamnického 12, 84105, Bratislava, email: info@gymnathlon.sk. Osobné údaje sú spracovávané za účelom vedenie zoznamu členov tohto združenia a na účel nevyhnutnej komunikácie s účastníkom športového programu Gymnathlon a jeho zákonnými zástupcami a pre dokumentáciu činnosti občianskeho združenia vrátane robení fotografií alebo zvukových alebo obrazových záznamov (videí) zo športového programu, a to po dobu členstva a účasti na programe Gymnathlon. Subjekt má právo kedykoľvek žiadať od správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ich opravu alebo vymazanie v prípade ukončenia členstva, poprípade na obmedzenie spracovania a ďalej má právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov za podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Subjekt má právo odvolať svoj súhlas, ak je spracovanie založené na jeho súhlasu. Subjekt má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Vedenie zoznamu členov občianskeho združenia upravuje Občiansky zákonník a v súlade s ním stanovy občianskeho združenia.

Fotografovanie a zhotovovanie záznamov z cvičenia:
Prípadné fotografovania alebo zverejňovanie zvukových alebo obrazových záznamov (videí) z cvičenia je povolené. Ak si rodičia (zákonní zástupcovia) detí neželajú, aby takéto záznamy boli publikované, informujú organizátora Gymnathlonu.